Wang Ning 王寧

1982        生于辽宁沈阳

2004        东北师范大学美术学院油画系 本科 中国 长春

2011        东北师范大学美术学院油画系 硕士 中国 长春

现工作生活于北京