Zhou Qinshan 周钦珊

1977 Born in Huangpu, Guangzhou

Doctor of philosophySUN YAT-SEN University, China
Master of fine arts
The Guangzhou Academy of Fine Arts
She is now a professor at Contemporary Art Department in The Guangzhou Academy of

Fine Arts