Li Shurui 李姝睿

1981       Born in Chongqing. China
2004       Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing, China
Currently living and working in Beijing