Lin Jiayue 林甲悅

1988       生于中国浙江

2006       中国美术学院附中 中国 北京

2010       中央美术学院 油画系 本科 中国 北京

2011       伦敦艺术大学 温布尔登艺术学院 艺术硕士 英国 伦敦

2014       纽约视觉艺术学院 艺术硕士 美国 纽约

现工作生活于北京