Liu Guoqiang 劉國強

1988       Born in Shandong, China

2011       Bachelor of Arts, China Academy of Art, Hangzhou, China
2015       Master of Arts, China Academy of Art, Hangzhou, China
Currently living and working in Hangzhou, China