Ji Wenyu&Zhu Weibing 计文于&朱卫兵

Ji Wenyu was born in Shanghai in 1959.

Zhu Weibing was born in Heilongjiang in 1971

Work and live in Shanghai.