Tang Nannan 湯南南

1969       Born in Yunxiao, Fujian, China

1995       Bachelor of Fine Arts, Arts College, Xiamen University, Xiamen, China

2004       Master of Fine Arts, Arts College, Xiamen University, Xiamen, China

2016       PhD, School of Inter-Media Art, China Academy of Art, Hangzhou

Currently living and working in Hangzhou