CRITICAL CONFIGURATION | Curated by Li Yiwen: Group Show | Fu Jiani, Lang Can, Ma Jing, Sophie Zhang [Leo Gallery SH]

14 June - 15 August 2020